ผลลัพธ์บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพ

เราจึงมองเห็นถึงอนาคตอันสดใสของนักเรียน Braincloud

โครงการ Braincloud: วิเคราะห์และรายงานผล

ผลลัพท์ของเรา

ความก้าวหน้าของนักเรียนในการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังฤษในกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนไทย

รายงานการวิจัยชิ้นนี้แสดงภาพรวมของความพยายามที่ใช้เวลากว่าหนึ่งปีในการประเมินการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งนำโดย Braincloud โครงการนี้นำเสนอวิธีการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ถูกเลือกซึ่งอยู่ในจังหวัดยะลา ภาคใต้ของประเทศไทย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์กว้างๆ คือเพื่อส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ ASEAN ซึ่งจะนำไปสู่ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

แม้ว่าหลักสูตรของไทยจะครอบคลุมทั้งสี่ด้านของภาษาอังกฤษ (การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน) แต่ต้องการให้เด็กเล็ก (ในที่นี้คือชั้นเล็กที่สุดคือประถมศึกษาปีที่ 1) เน้นการเพิ่มพูนทักษะการพูดและการฟัง ด้วยเหตุนี้ แนวทางการสอนที่รับมาจากโครงการของ Braincloud จึงเน้นไปที่การพูดและการฟัง หลังจากนั้น ทักษะการอ่านและการเขียนจะถูกนำมาผนวกรวมด้วย แนวทางแบบ Braincloud ใช้แหล่งข้อมูลการเรียนรู้หลายอย่างที่บันทึกลงไปในแทบเล็ตและนำเสนอทางไกลออนไลน์ และผสมผสานกิจรรมการเรียนรู้ที่จัดโดย (ครู) เจ้าของภาษาอังกฤษ ผ่านการประชุมออนไลน์ทางไกล (Web Conferencing Platform)

ดูงานวิจัยแบบเต็ม