เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

ระเบียบวิธีแบบปฏิสัมพันธ์และเสมือนจริง

แนวทางของเรา

วิธีการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติและสร้างปฏิสัมพันธ์ได้มากกว่า

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบเดิมนั้นเป็นการสื่อสารทางเดียว ซึ่งหมายความว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวครู จุดแข็งของ ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบสองทางและเสมือนจริง ของ Braincloud นั้นตั้งอยู่บนการปฏิสัมพันธ์และใช้แนวทางภาษาระบบประสาท (neuro-linguistic) เพื่อการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาที่ได้ผลดีกว่า

Learn more

แนวทางการเรียนรู้
แบบภาษาระบบประสาท

เราจำกันได้ว่าครูเคยสอนเราด้วยการใส่คำศัพท์ คำ กริยา และแบบฝึกหัดต่างๆ เข้าไปในหัวของเรา แม้แต่การเรียนรู้ในภาษาของเราเองยังซับซ้อนเสียจนสมองของเราลำบากในการแยกแยะและประมวลผลกฎและระเบียบทางภาษาอันยิบย่อย ถ้าไม่มีการฝึกฝนบริบทการให้เหตุผลและแรงสนับสนุน การเพิ่มพูนทักษะทางภาษาไม่ใช่แค่ยากมากเท่านั้น แต่ยังเป็นความพยายามที่เปล่าประโยชน์ด้วย

น่าเสียดายที่วิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบเดิมในโรงเรียนนั้นไม่สามารถให้ผลลัพธ์ได้อย่างเราหวัง นักเรียนไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและขาดความสามารถในการออกเสียงอย่างชัดเจน

เราเชื่อว่ามีการเรียนรู้
ที่เป็นธรรมชาติและกระตุ้นความสนใจได้มากกว่า

แนวทางนี้ไม่เพียงแค่ได้รับรองทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีเดียวกับที่เราใช้ในการเรียนพูดภาษาแม่และเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ในชีวิต เราเรียนรู้ได้ด้วยการดูและฟังพ่อแม่ หรือเล่นกับเพื่อนมากกว่าที่ได้จากการนั่งเป็นแถวฟังครูพูด “กับ” เราในห้องเรียนชั้นประถม

Learn more

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

แนวทางการเรียนรู้แบบตอบโต้สองทางของ Braincloud มีศูนย์กลางอยู่ที่เรื่องนี้

Learn more

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ