เงื่อนไขการรับรางวัล

รางวัลสำหรับผู้โชคดีจะถูกตัดสินโดยการสุ่มจับฉลากจากรายชื่อผู้ที่ผ่านเงื่อนไขในการชิงรางวัล ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมชิงรางวัลทุกคนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจำกัด 1 รางวัลต่อ 1 ท่านเท่านั้น

กิจกรรมชิงรางวัลนี้เริ่มขึ้นวันที่ 12ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 14 ตุลาคม 2559

มูลค่าสูงสุดของรางวัลคือ 150,000 บาท คือบัตรโดยสารเดินทางไปกลับ กรุงเทพ - มอนทรีล ประเทศแคนาดา 1 รางวัลสำหรับ 2 ท่าน พร้อมที่พัก 7 คืน

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่นๆที่นอกเหนือจากมูลค่าของรางวัลคือ 150,000 บาท

เมื่อผู้ชิงรางวัลได้กรอกและส่งข้อมูลในแบบฟอร์มชิงรางวัลแล้วถือว่าผู้ชิงรางวัลยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการชิงรางวัลทั้งหมดนี้

ประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ www.braincloudlearning.com/gocanada

ของรางวัลมีอายุการใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

ผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมเดินทางจะต้องขอจองตั๋วเครื่องบินพร้อมกันรวมทั้งเดินทางในวันเวลาและเที่ยวบินเดียวกัน

ผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมเดินทางจะต้องขอจองรางวัลที่พักพร้อมกันและเข้าพักในช่วงวันเดียวกัน

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบเรื่องการขอวีซ่าและใบอนุญาตอื่นๆในกรณีที่จำเป็น

เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท Braincloud Learning
ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลไม่ว่ากรณีใดๆ

Braincloud ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลสำหรับผู้ชนะที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

คำตัดสินของ Braincloud ถือเป็นคำตัดสินสูงสุด