Braincloud สำหรับธุรกิจ


พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ทีมและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พัฒนาผลการดำเนินการธุรกิจของคุณ ด้วยการจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับพัฒนาทางด้านภาษาให้แก่พนักงานเพื่อให้สามารถพูดและสื่อสารได้อย่างเชี่ยวชาญและมืออาชีพBraincloud สำหรับธุรกิจ


พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ทีมและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พัฒนาผลการดำเนินการธุรกิจของคุณ ด้วยการจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับพัฒนาทางด้านภาษาให้แก่พนักงานเพื่อให้สามารถพูดและสื่อสารได้อย่างเชี่ยวชาญและมืออาชีพ


เราช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพใด

ภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ ... สำหรับมืออาชีพเช่นคุณ

รวบรวมคำศัพท์กว่า 500 คำ ที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นประจำในธุรกิจของคุณ ไว้ในหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนทุกคน ได้ฝึกทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน อีกทั้งยังได้ฝึกพูดกับคุณครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองของเราอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Are you a parent interested in Braincloud?

Find Out More

ฝึกฝนเพื่อต่อยอดธุรกิจ

ภาษาอังกฤษดีขึ้น หมายถึงการทำงานจะดียิ่งกว่า

แพลตฟอร์ม Braincloud ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เรียนเป็นกลุ่มที่สำนักงานหรือเรียนคนเดียวที่บ้านก็ได้ตามที่ต้องการ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง กับครูผู้สอนที่ได้รับวุฒิบัตรการสอน  ทั้งในด้านการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์

Are you a parent interested in Braincloud?

Find Out More


เนื้อหาที่เหมาะสม

นำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง ภายในไม่กี่สัปดาห์

เราจัดเตรียมเนื้อหาการเรียนรู้ ซึ่งคำนึงถึงข้อกำหนด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจของคุณ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการเรียนรู้คำศัพท์ วลี ที่มีแนวโน้มที่จะพบมากในการสนทนาโต้ตอบในธุรกิจนั้นๆ และได้มีโอกาสได้ฝึกฝนกับครูผู้สอนที่ผ่านการรับรอง
Image

เนื้อหาที่เหมาะสม

นำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง ภายในไม่กี่สัปดาห์

เราจัดเตรียมเนื้อหาการเรียนรู้ ซึ่งคำนึงถึงข้อกำหนด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจของคุณ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการเรียนรู้คำศัพท์ วลี ที่มีแนวโน้มที่จะพบมากในการสนทนาโต้ตอบในธุรกิจนั้นๆ และได้มีโอกาสได้ฝึกฝนกับครูผู้สอนที่ผ่านการรับรอง


ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม - สร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินนำมาซึ่งการออกแบบเพื่อผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

แพลตฟอร์ม Braincloud เป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของพนักงาน ให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ สามารถเปลี่ยนห้องทำงานหรือห้องประชุม เป็นห้องเรียนออนไลน์ได้อย่างง่าย ในการเรียนกับคุณครูเจ้าของภาษาที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว เพื่อให้ทุกคนเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะ และนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผลการประเมินช่วยให้เราพัฒนาและออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและมีประสิทธิภาพ
Image

ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม - สร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินนำมาซึ่งการออกแบบเพื่อผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

แพลตฟอร์ม Braincloud เป็นวิธีที่คุ้มค่ามากที่สุดในการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของพนักงาน ให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ สามารถเปลี่ยนห้องทำงานหรือห้องประชุม เป็นห้องเรียนออนไลน์ได้อย่างง่าย ในการเรียนกับคุณครูเจ้าของภาษาที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว เพื่อให้ทุกคนเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะ และนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผลการประเมินช่วยให้เราพัฒนาและออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและมีประสิทธิภาพ

มาเริ่มกันเลย