Braincloud สำหรับโรงเรียน


รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเรา มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีอื่นๆ


Braincloud ใช้วิธีการเรียนรู้ทางภาษาศาสตร์ (Neurolinguistic) ที่ให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน คุ้มค่า และน่าเชื่อถือ โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น และเข้าถึงโรงเรียนทุกๆที่

Braincloud สำหรับโรงเรียน


รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเรา มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีอื่นๆ


Braincloud ใช้วิธีการเรียนรู้ทางภาษาศาสตร์ (Neurolinguistic) ที่ให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน คุ้มค่า และน่าเชื่อถือ โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น และเข้าถึงโรงเรียนทุกๆที่
การเรียนภาษารูปแบบใหม่

eLearning...ส่งตรงถึงห้องเรียนคุณ

แพลตฟอร์ม Braincloud ผสมผสานวิธีการเรียนรู้ทางภาษาศาสตร์ (Neurolinguistic) และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีประสิทธิผล ตรงสู่ห้องเรียนในโรงเรียนของคุณ

Braincloud ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณครูของโรงเรียนของคุณ โดยมีเทคโนโลยีอันทันสมัย ในการวัดและประเมินผล การบริหารจัดการห้องเรียน และการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์ นี่คือมิติใหม่ของวงการการศึกษา

Are you a parent interested in Braincloud?

Find Out More

อุปกรณ์การเรียน eLearning

เราจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่น แท็บเล็ต, หูฟัง, กล้องเว็บแคม, หนังสือ และอื่น ๆ สอดคล้องกับจำนวนห้องเรียนและงบประมาณของคุณ

Are you a parent interested in Braincloud?

Find Out More
สั่งซื้อสินค้า

อุปกรณ์การเรียนที่ได้รับหากเข้าร่วมโครงการ
  • แท็บเล็ต
  • ทีวี
  • กล้องเว็บแคม
  • ไมโครโฟน
  • หูฟัง
  • เครื่องขยายเสียง
  • ระบบอินเทอร์เน็ต

แพลตฟอร์มการเรียนรู้

Designed to accommodate any class size and any technological infrastructure

Braincloud ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะใช้หลักสูตรของ Braincloud หรือหลักสูตรของคุณ เรามีระบบวิเคราะห์และประเมินผลการเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งแก่นักเรียนและโรงเรียน

Image

การศึกษาแบบครบวงจร

แพลตฟอร์ม Braincloud พร้อมให้บริการทางการศึกษามาตรฐานระดับโลกสำหรับทุกโรงเรียน ไม่ว่าจะอยู่แห่งใด แม้กระทั่งที่ที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ต
Image

มาตรฐานระดับโลก

Braincloud ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR ของยุโรป โดยได้ต้นแบบจากหลักสูตรสองภาษาของรัฐควิเบกด้วยความร่วมมือของรัฐบาลแคนาดา
Image

โอกาสที่ดีของคุณครูไทย

คุณครูประจำโรงเรียนได้รับโอกาสที่ดีในการทำงานร่วมกับครูต่างชาติ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอน
Image

การวิเคราะห์ผลการเรียน

ระบบการวิเคราะห์และประเมินผลของ Braincloud เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์และเป็นตัวชี้วัดถึงการพัฒนาการของนักเรียน เพื่อรายงานผลให้ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น และผู้บริหารโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Image

จุดเด่นของเรา

คุณครูเจ้าของภาษาของ Braincloud ได้รับวุฒิบัตรการสอนทุกคน จะทำงานร่วมกับคุณครูของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างสภาพแวดล้อมทีดีแก่นักเรียนในการเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน คุณครู และนักเรียน

หลักสูตรการเรียนรู้

การเรียนรู้ทางภาษาศาสตร์ (Neurolinguistic) โดยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

Braincloud สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยการออกแบบให้มีการเรียนรู้ถึง 5 ฐานกิจกรรม จึงทำให้มั่นใจได้ว่าทางโรงเรียนสามารถนำไปเป็นการเรียนหลักหรือเป็นการเรียนเสริมในวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล

Listening Station

ฐานการฟัง

นักเรียนสามารถสื่อสารโต้ตอบกับครูเจ้าของภาษาแบบสด (Live) โดยมีกิจกรรมการสอนในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งช่วยเหลือนักเรียนในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะการฟัง การพูด และการออกเสียงสำเนียงอย่างเจ้าของภาษา
Speaking Station

ฐานการพูด

นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นและกับครูของ Braincloud ได้ฝึกฝนการออกเสียงคำต่างๆ ตามคำศัพท์ที่ได้ยินและเห็นจากแท็บเล็ต พร้อมทั้งได้ฝึกออกเสียงและรับคำแนะนำเพื่อให้การออกเสียงได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Writing Station

ฐานการเขียน

นักเรียนได้รับฝึกฝนในการเขียน โดยการสะกดคำและแก้ไขรูปแบบโครงสร้างภาษาให้เป็นประโยคที่ถูกต้องในแท็บเล็ตและหนังสือแบบฝึกหัด ทั้งนี้มีระบบติดตามความคืบหน้าในการเรียนของนักเรียนได้ด้วย
Reading Station

ฐานการอ่าน

นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนด้วยการทำแบบฝึกหัดต่างๆ ทางแท็บเล็ต ที่มีคำศัพท์และวลีต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับภาพประกอบซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและการจดจำได้เป็นอย่างดี
Hands-On Lab

ฐานกิจกรรม

ทักษะต่างๆที่นักเรียนได้เรียนทุกอาทิตย์ จะถูกรวมเข้ากับกิจกรรมภาคปฏิบัติและส่งเสริมให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริง

Braincloud พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนบนแนวทางที่รับการสนับสนุนจากรายงานวิจัย มีการจัดการวัตถุประสงค์การสอนและแนวทางการสอนอย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบเน้นย้ำ ปรับเปลี่ยน พัฒนาต่อยอด จากสิ่งหนึ่งถึงอีกสิ่งหนึ่ง

การจัดแนวหลักสูตร

มาตรฐานการศึกษาของยุโรป, วิธีการจากรัฐควิเบก, เข้ากับการศึกษาของไทย ด้วยความร่วมมือกับแคนาดา

Braincloud เกิดจากความร่วมมือกับรัฐบาลแคนาดา บนพื้นฐานความสำเร็จของการสอนสองภาษาของรัฐควิเบก (QEP1) โดยใช้มาตรฐานการศึกษา CEFR2 ของยุโรป อีกทั้งจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการของไทย3 ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ WIDA4 โดย Braincloud ถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อเนื่องในระยะยาว

1. Canadian Education Program
Quebec Education Program
2. Common European Framework of References for Languages
CEFR (Common European Framework of References for Languages)
3. กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)
WIDA (World-Class Instructional Design and Assessment)
4. World-Class Instructional Design and Assessment
WIDA (World-Class Instructional Design and Assessment)
Image
“...นักเรียนที่เรียนรู้ผ่านวิธีการเรียนรู้แบบ Braincloud มีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีกว่านักเรียนที่เรียนผ่านคุณครูผู้สอนในระบบปรกติแบบดั้งเดิม”

หลักสูตรของคุณ บนแพลตฟอร์ม Braincloud

เราสามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามความต้องการของคุณบนแพลตฟอร์ม Braincloud ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของคุณเอง หรือให้ Braincloud ช่วยสร้างหลักสูตรให้

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Image

ผลการประเมินนำมาซึ่งการออกแบบเพื่อผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ พบได้จากใบหน้าเด็ก และข้อมูลจริง

Braincloud เป็นรูปแบบที่ช่วยคุณประหยัดต้นทุน และสามารถพัฒนาการศึกษาให้ทันสมัยอย่างไม่มีพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของนักเรียนในเวลาอันสั้น
Image

ความสำเร็จของเรา

เด็กที่ร่วมโครงการมีผลการทดสอบมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป

ประสิทธิภาพและความสำเร็จของรูปแบบการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม Braincloud นั้นสะท้อนได้จากความสามารถและศักยภาพของนักเรียนในโครงการ ที่มีมาตรฐานผลการเรียนที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อีกทั้งเสริมสร้างรากฐานที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในอนาคต

มาเริ่มกันเลย